Začleňování a individuální plánování

       ZIP, neboli Začleňování a Individuální Plánování, je nástroj, kterým lze propojit jednotlivé klíčové kroky poskytování sociálních služeb s oblastmi sociálního začleňování. Propojuje individuální plánování se souborem oblastí sociálního začlenění a umožňuje poskytovatelům prokazovat, zda a do jaké míry dostávají stanoveným úkolům.

       Pro každou poskytovanou službu je zapotřebí v systému eQuip nejprve přiřadit Oblasti Sociálního Začleňování (OSZ). Více o oblastech sociálního začlenění jako nástroje formulování veřejného závazku sociálních služeb, včetně příkladů naleznete v dokumentu MPSV zde.

       Systém eQuip pak na základě propojení OSZ s danou službou sleduje, zda nejsou v individuálních plánech stanoveny cíle, které nesouvisí se závazkem organizace, a zda tak služba naplňuje svá poslání, ke kterým se zavázala. Při zadávání cílů IP totiž systém eQuip nabízí pouze oblasti sociálního začleňování, ke kterým se organizace zavázala. Pro správnou definici cíle a jeho vlastnosti doporučujeme tento článek (str. 13 – 14).

       Zároveň poskytovatel získává kvalitnější přehledy a statistiky při hodnocení úspěšnosti plnění cílů individuálních plánů. Z tabulkového přehledu lze snadno zjistit počty zadaných cílů u jednotlivých OSZ a procentuální vyjádření poměru splněných a nesplněných cílů. Automaticky generované grafy pomohou při jednodušším znázornění hodnocení.

       Vice o individuálním plánování naleznete v našem samostatném článku.

       Manuál popisující začleňování a individuální plánování krok po kroku je přístupný přímo v systému eQuip.